Utleie

Søknad om fremleie sendes først til styret. Tillatelse kan gis inntil tre år, men ikke ut over dette uten særskilt godkjenning. Egne regler gjelder for korttidsutleie inntil 30 kalenderdager per år.

Selskapet er pliktig til å holde oversikt over hvem som bor i selskapet til enhver tid.

Regler for korttidsutleie

Stortinget vedtok sommeren 2019 vedtatt en lovendring som påvirker reglene rundt utleie/korttidsutleie i borettslag og sameier. Fra 01.01.2020 er det tillatt å leie ut boligen i inntil 30 døgn årlig uten godkjenning. Selskapets vedteker ble oppdatert i juli 2020 for å reflektere denne endringen. Har du spørsmål om korttidsutleie ber vi om at du kontakter styret.

Fremgangsmåte for å søke om utleie:

  • Søknad om utleie sendes først til styret per e-post

  • Dersom styret godkjenner utleie må aksjeeier sende søknad med opplysninger om ønsket leietaker til selskapets forretningsfører. Denne søknaden er en standardsøknad som fås ved å kontakte OBOS.

  • Aksjeeier må betale et gebyr for forretningsførers administrasjon av søknaden og oppdatering av beboerinformasjon.

Bytte av leietaker innenfor godkjent utleieperiode krever ny søknad til forretningsfører.

Det er ikke tillat å leie ut boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig utleie kan føre til salgspålegg.

Hva må til for at styret godkjenner utleie av leiligheten (hentet fra paragraf 3-2 i vedtektene)?

  • aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 
  • aksjeeieren er en juridisk person
  • aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
  • et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen
  • det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.

Aksjeeier som bor i boligen selv, kan leie ut deler av den til andre uten godkjenning.

Utleie reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet.