Oppussing og ombygging av leiligheter

Skal du flytte/rive vegger og flytte kjøkken må dette søkes om på forhånd. I henhold til § 4-1-3 i våre vedtekter må det ikke foretas bygningsmessige inngrep i boligen uten at styrets godkjennelse er innhentet på forhånd.

Kravet om godkjennelse, og de strenge vilkår for det, er gitt til det beste for alle aksjonærene. 

Veggene i boligene er stort sett en del av bærende konstruksjoner. Styret stiller følgende krav til søkeren for å kunne vurdere flytting av vegger og omlegging av vann- og avløpsrør:

  • det må sendes en søknad som gir en god beskrivelse av de endringene det søkes om
  • plantegninger som viser endringene må inkluderes (styret har tegninger av 'typisk plan' som kan oversendes ved behov)

Dersom det er grunn til tvil, vil styret forbeholde seg retten til å kunne kreve at søknaden fremlegges for den bygningskyndige konsulent som brukes av Ringgatens Byggeselskap II AS på det aktuelle tidspunkt. Eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med dette dekkes av søker. Selskapet samarbeider med Eirik Haugen fra Dr.techn. Kristoffer Apeland AS. Han kan nås på e-post: eirik@kapeland.no eller på telefon 22 06 61 55 / 481  08 116.

Tiltaket må være i samsvar med bygningslovgivningen. Dersom det er nødvendig med tillatelse fra bygningsmyndighetene bekostes søknaden av aksjonær. Ferdigattest sendes til styret når den foreligger.

Omlegging av vann- og avløpsrør
Det må heller ikke foretas omlegging av vann- og avløpsrør uten forhåndsgodkjennelse av styret. Fremgangsmåten vil i prinsippet være den samme som ved søknad om bygningsmessig endring. Alle rørarbeider skal utføres av autorisert rørlegger.

Elektriske arbeider
Alle elektriske arbeider skal utføres i tråd med Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FOR-2013-06-19-739) eller tilsvarende.

Montering av nytt ildsted
Alle nye ildsteder skal være godkjent for bruk i Norge (NS 13240) og monteres av sertifisert montør. Styret skal godkjenne ny tilkobling til pipe før arbeidet begynner. Det er flere piper i selskapet som ikke lenger er i bruk. Styret har oversikt over hvilke piper som er oppgradert med stålrør. Det er kun disse som skal brukes. Nye ildsteder skal meldes til Oslo kommune etter montering.