Oppussing og ombygging av leiligheter

Skal du flytte/rive vegger og flytte kjøkken må dette søkes om på forhånd. I henhold til § 4-1-3 i våre vedtekter må det ikke foretas bygningsmessige inngrep i boligen uten at styrets godkjennelse er innhentet på forhånd.

Kravet om godkjennelse, og de strenge vilkår for det, er gitt til det beste for alle aksjonærene. 

Veggene i boligene er stort sett en del av bærende konstruksjoner. Styret stiller følgende krav til søkeren for å kunne vurdere flytting av vegger og omlegging av vann- og avløpsrør:

  • det må sendes en søknad som gir en god beskrivelse av de endringene det søkes om
  • plantegninger som viser endringene må inkluderes (styret har tegninger av 'typisk plan' som kan oversendes ved behov)

Dersom det er grunn til tvil, vil styret forbeholde seg retten til å kunne kreve at søknaden fremlegges for den bygningskyndige konsulent som brukes av Ringgatens Byggeselskap II AS på det aktuelle tidspunkt. Eventuelle ekstra kostnader i forbindelse med dette dekkes av søker. Selskapet samarbeider med Eirik Haugen fra Dr.techn. Kristoffer Apeland AS. Han kan nås på e-post: eirik@kapeland.no eller på telefon 22 06 61 55 / 481  08 116.

Tiltaket må være i samsvar med bygningslovgivningen. Dersom det er nødvendig med tillatelse fra bygningsmyndighetene bekostes søknaden av aksjonær. Ferdigattest sendes til styret når den foreligger.

Omlegging av vann- og avløpsrør
Det må heller ikke foretas omlegging av vann- og avløpsrør uten forhåndsgodkjennelse av styret. Fremgangsmåten vil i prinsippet være den samme som ved søknad om bygningsmessig endring. Alle rørarbeider skal utføres av autorisert rørlegger.

Elektriske arbeider
Alle elektriske arbeider skal utføres i tråd med Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FOR-2013-06-19-739) eller tilsvarende.

Montering av nytt ildsted
Alle nye ildsteder skal være godkjent for bruk i Norge (NS 13240) og monteres av sertifisert montør. Styret skal godkjenne ny tilkobling til pipe før arbeidet begynner. Det er flere piper i selskapet som ikke lenger er i bruk. Styret har oversikt over hvilke piper som er oppgradert med stålrør. Det er kun disse som skal brukes. Nye ildsteder skal meldes til Oslo kommune etter montering.

Husk at beboerne plikter å vise hensyn til sine naboer og øvrige beboere. Se regler for støyende arbeid i selskapet.